Podmínky spolupráce

Podmínky spolupráce společnosti Data Servis-informace s.r.o. pro realizaci výzkumů v DS Anketa

 

Obecná ustanovení

1. Následující podmínky jsou závazným ujednáním mezi provozovatelem DS Anketa a uživatelem DS Anketa na serveru www.dsanketa.cz.

 

 

2. Provozovatelem DS Anketa je výzkumná agentura Data Servis – informace s.r.o. (více informací o provozovateli na www.data-servis.eu).

 

 

3. Uživatelem je fyzická osoba (občan Evropské Unie starší 18 let), která se zaregistruje na www.dsanketa.cz a bude provozovatelem oslovována k účasti na výzkumech trhu, které provozovatel realizuje pro přední tuzemské i zahraniční firmy.

 

 

4. Registrace uživatele znamená vyplnění registračního formuláře se základními sociodemografickými údaji, včetně funkčního tel. čísla, číslu účtu (včetně kódu banky) na stránkách www.dsanketa.cz v sekci Registrace.

 

 

Ustanovení pro uživatele DS Anketa

5. Uživatel musí mít zřízený emailový účet, přes který bude realizována většina komunikace a tento email slouží zároveň jako přihlašovací jméno do DS Anketa.V případě změny emailového účtu, uživatel musí kontaktovat provozovatele emailem na adresu dsanketa@data-servis.eu se žádostí o provedení této změny. O provedení změny bude uživatel informován, jak na původní email, tak i na nový.

 

6. Uživatel potvrzuje, že veškeré údaje uvedené do registračního formuláře jsou pravdivé a dobrovolné v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí s jejich použitím při výběru pro zařazení do výzkumu. V případě ukončení spolupráce budou tyto údaje z databáze DS Anketa smazány.

 

7. Uživatel potvrzuje, že provedl pouze jednu registraci do DS Anketa.

 

8. Uživatel souhlasí, že může být provozovatelem telefonicky či jinak kontaktován za účelem ověření registračních údajů.

 

9. Uživatel je povinen aktualizovat uvedené údaje v registračním formuláři při každé jejich změně.

 

10. Uživatel svou registrací potvrzuje, že nebude sdělovat, informovat, kopírovat nebo pořizovat záznam obsahu vyplňovaného dotazníku v DS Anketa žádné třetí osobě.

 

11. Uživatel bere na vědomí, že před začátkem výzkumu bude osloven e-mailem formou Pozvánky k účasti. Tento e-mail bude obsahovat informace o výzkumu, jeho podmínkách, termínech a výši odměny.

 

12. Uživatel souhlasí, že po vzájemné domluvě může být požádán o vyplnění dotazníků v papírové či v jiné formě i s jinou osobou, než je uživatel sám. Následně tyto dotazníky dle dojednaných podmínek doručí společnosti Data Servis.

 

Práva provozovatele DS Anketa

13. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit sběr dat ve výzkumu dříve, než je deklarováno v Pozvánce k výzkumu.

 

14. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit uživatele, který:

  • porušil tyto podmínky,
  • opakovaně nereaguje na Pozvánky k účasti ve výzkumu,
  • o kterého více než 2x neúspěšně kontaktoval provozovatel DS Anketa na tel. čísle uvedeném v registračním formuláři (neexistující číslo, volaný nezvedá telefon apod.), a to z důvodu nutnosti ověření údajů uvedených v registračním formuláři.

Odměna za výzkum

15. Jednotlivé výzkumy jsou odměňovány. Odměnou je myšlená finanční částka předem stanovená v Pozvánce k účasti na výzkumu.

 

16. Odměna je zasílána bezhotovostně na účet uživatele. Jiná než bezhotovostní forma není akceptována.

 

17. Nárok na odměnu má uživatel v případě pravdivého zodpovězení všech otázek ve výzkumu. V případě, že respondent nesplňuje některý z požadavků na zařazení do výzkumu, bude o tomto v úvodní části výzkumu informován a výzkum bude ukončen. Za takovýto výzkum nenáleží uživateli odměna.

 

18. Odměna za kompletně vyplněný výzkum v DS Anketa, bude zasílána na zaregistrovaný účet uživatele vždy po každém výzkumu samostatně nejpozději do 50 pracovních dní. Uživateli nenáleží odměna v případě nefunkčnosti, nedostupnosti nebo technických problémů DS Ankety.

 

19. Uživatel bere na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za ostatní příjmy podle § 10 odst. 1, písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat.

 

Závěrečná ustanovení

20. Provozovatel se zavazuje dodržet anonymitu respondenta dle podmínek mezinárodního kodexu výzkumných agentur ESOMAR.

 

21. Registrací se uživatel zavazuje dodržovat tyto podmínky spolupráce. V případě jejich porušení může provozovatel zablokovat přístup k DS Anketa.