Typy průzkumů

Kvantitativní průzkumy

Reprezentativní průzkumy na cílových skupinách, propojení na Big data.

Kvalitativní průzkumy

Hloubkové rozhovory s detailní analýzou a projekci dle témat.

Omnibusy

Opakované průzkumy s definovanými okruhy témat.

Focus Group

Skupinové diskuse vedené psychologem s tématy na kreativitu.

F2F, CAPI, osobní dotazování

Osobní rozhovory vedené tazatelem.

CATI, telefonické dotazování

Telefonické rozhovory vedené tazatelem.

CAWI, On line panel, dotazování

Samovyplňování dotazníků cílovými respondenty, kteří jsou předem rekrutováni dle témat a profilů.

Mystery Shopping, Mystery Calling, Mystery Observation

Nákupy, hovory nebo pozorování „na oko“, které ukazují fakta, jak ve skutečnosti funguje zákaznický servis.

Omnibusy, Panel

Panelové výzkumy na předem vyselektovaném vzorku respondentů dle jejich sociodemografickém profilu.