Podmienky spoluprace

Podmienky spolupráce spoločnosti Data Servis-informace s.r.o. pre realizáciu výskumov v DS Anketa

 

Obecné ustanovenia

1. Nasledujúce podmienky sú záväzným dohovorom medzi prevádzkovateľom DS Anketa a užívateľom DS Anketa na serveru www.dsanketa.sk.

2. Prevádzkovateľom DS Anketa je výskumná agentúra Data Servis – informace s.r.o. (viac informácií o prevádzkovateľovi na www.data-servis.eu).

3. Užívateľom je fyzická osoba (občan Európskej Únie starší 18 rokov), ktorá sa zaregistruje na www.dsanketa.sk a bude prevádzkovateľom oslovovaná k účasti na     výskumoch trhu, ktoré prevádzkovateľ realizuje pre popredné domáce a zahraničné firmy.

4. Registrácia užívateľa znamená vyplnenie registračného formulára so základnými sociodemografickými údajmi, vrátane funkčného tel. čísla, čísla účtu (vrátane kódu banky) na stránkach www.dsanketa.sk v sekcii Registrácia.
 

Ustanovenia pre užívateľa DS Anketa

5. Užívateľ musí mať zriadený emailový účet, cez ktorý bude realizovaná väčšina komunikácie a tento email slúži zároveň ako prihlasovacie meno do DS Anketa.V prípade zmeny emailového účtu, užívateľ musí kontaktovať prevádzkovateľa emailom na adresu dsanketa@data-servis.eu so žiadosťou o vykonanie tejto zmeny. O vykonaní zmeny bude užívateľ informovaný, ako na pôvodný email, tak aj na nový.

6. Užívateľ potvrdzuje, že všetky údaje uvedené do registračného formulára sú pravdivé a dobrovoľné v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Užívateľ súhlasí s ich použitím pri výbere pre zaradenie do výskumu. V prípade ukončenia spolupráce budú tieto údaje z databáze DS Anketa zmazané.

7. Užívateľ potvrdzuje, že vykonal len jednu registráciu do DS Anketa. 

8. Užívateľ súhlasí, že môže byť prevádzkovateľom telefonicky či inak kontaktovaný za účelom overenia registračných údajov.

9. Užívateľ je povinný aktualizovať uvedené údaje v registračnom formulári pri každej ich zmene.

10. Užívateľ svojou registráciou potvrdzuje, že nebude oznamovať, informovať, kopírovať alebo zhotovovať záznam obsahu vyplňovaného dotazníku v DS Anketa žiadnej tretej osobe.

11. Užívateľ berie na vedomie, že pred začiatkom výskumu bude oslovený e-mailom formou Pozvánky k účasti. Tento e-mail bude obsahovať informácie o výskume, jeho podmienkach, termínoch a výške odmeny. 

12. Užívateľ súhlasí, že po vzájomnej dohode môže byť požiadaný o vyplnenie dotazníkov v papierovej či v inej forme aj inou osobou, než je užívateľ sám. Následne tieto dotazníky podľa dojednaných podmienok doručí spoločnosti Data Servis.

 

Práva prevádzkovateľa DS Anketa

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť zber dát vo výskume skôr, než je deklarované v Pozvánke k výskumu.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť užívateľa, ktorý: 

  • porušil tieto podmienky,
  • opakovane nereaguje na Pozvánky k účasti vo výskume,
  • o ktorého viac než 2x neúspešne kontaktoval prevádzkovateľ DS Anketa na tel. čísle uvedenom v registračnom formulári (neexistujúce číslo, volaný nezdvíha telefón a pod.), a to z dôvodu nutnosti overenia údajov uvedených v registračnom formulári.

Odmena za výskum

15. Jednotlivé výskumy sú odmeňované. Odmenou je myslená finančná čiastka vopred stanovená v Pozvánke k účasti na výskume. 

16. Odmena je zasielaná bezhotovostne na účet užívateľa. Iná než bezhotovostná forma nie je akceptovaná.

17. Nárok na odmenu má užívateľ v prípade pravdivého zodpovedania všetkých otázok vo výskume. V prípade, že respondent nesplňuje niektorý z požiadavkou na zaradenie do výskumu, bude o tomto v úvodnej časti výskumu informovaný a výskum bude ukončený. Za takýto výskum nenáleží užívateľovi odmena.

18. Odmena za kompletne vyplnený výskum v DS Anketa, bude zasielaná na zaregistrovaný účet užívateľa vždy po každom výskume samostatne najneskôr do 50 pracovných dní. Užívateľovi nenáleží odmena v prípade nefunkčnosti, nedostupnosti alebo technických problémov DS Ankety.

19. Používateľ berie na vedomie, že prijatá peňažná odmena je považovaná za ostatné príjmy podľa §8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a je potrebné ju zahrnúť do daňového priznania, pokiaľ má poplatník podľa zákona o daniach z príjmu povinnosť daňové priznanie podať. 
 

Záverečné ustanovenia

20. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať anonymitu respondenta podľa podmienok medzinárodného kódexu výskumných agentúr ESOMAR.

21. Registráciou sa užívateľ zaväzuje dodržovať tieto podmienky spolupráce. V prípade ich porušení môže prevádzkovateľ zablokovať prístup k DS Anketa.