Keď marketing, obchod a HR t'ahajú za jeden povraz.

Ak sa na angažovanost' pozrieme optikou financií, podnikatel'ský úspech firmy nesúvisí len so spokojenost'ou zákaznikov, ktorá sa prejavuje opakovaným nákupom alebo odporúčaním d'alších potenciálnych zákaznikov, ale úzko súvisí aj s angažovanost'ou zamestnancov.

Do manažérskeho slovníka čoraz viac a viac preniká pojem angažovanost' zamestnancov. Manažéri si pod týmto pojmom predstavujú predovšetkým záujem zamesnancov f firmu o jej výsledky, záujem prispiet' svojími nápadmi k rozvoju firmy, robit' viac ako je štandard. Jednoducho povedané, viac sa zaujímat'. A zrejme sa rozhodnú na tom, že angažovanost' zamestnancov je malá, čo tiež potvrdzuje rad prieskumov.

Zda sa, že riešením je nájst' správne "motivátory", ktoré posilňujé angažovanost' a teda aj spokojenost' zamestnancov. C praxi to ale vobec nie je jednoduché, pretože motivačné faktory, ktoré do Vašej firmy nových zamestnancov, prečo u Vás zamestnanci zostávajú a motivátory, ktoré "spúšt'a" angažovanost' zamestnancov, sa zásadne líšia. Predstavujú posun k individuálnym motivátorom pre jednotlivých zamestnancov, k individuálnemu vedeniu, priestoru pre uplatnenie zručností zamestnancov a znamenajú presun od manažmentu k leadershipu. A leadrom je ten, ktorý je pre ostatné skutočne pozitivnym príkladom. Motivovat' druhých jednoznaččne súvisí s vlastnou motiváciou.

 

Marketing a HR majú spoločný ciel': Spokojného zákazníka.
Platí, že všetko, čo može byt' o vašej firme známe, raz bude známe. Čo může byt' zmarené, bude zmarené, vrátane skúsenosti vašich zamestnancov s vašou firmou. Nemajte ale obavy, ak niektoré referencie budú negativne, všwtci vieme, že sa občas niečo nepodarí. Negativne referencie a skúsenosti je ale potrebné riešit'. Na úrovni zákazníkov i zamestnanocv. Prieskumy medzi firmami ukazujú, že na celkovej zákaznickej spokojenosti sa zamestnanci firiem podiel'ajú až 70%. Zamestnanci tiež možu ovplyvnit až 92% nespokojených záakaznikov, ak preukážu zamestnaneckú ústretovost', a mpžu ich udržiat' ako aktivných zákazníkov.

Podl'a prieskumov Data Servis je len 55 % zamestnancov úplne presvedcených, že zákazníci ich firmy dostávajú za svoje peniaze zodpovedajúcu hodnotu! Logicky z toho vyplýva, že ak zamestnanci nezdiel'ajú hodnoty značky, nie sú presvedčení o vyváženosti ceny a ponuky, vel'mi t'ažko o tom budú presviedčovat' zákazníkov.

 

Čo ovplyvňuje zamestnancov?

  • Ak firma a jej časti plnia stanovené ciele, s optimálnou štruktúrou nákladov a predpokladaným hospodárským výsledkom.
  • Ak firma má zvládnuté procesy a l'udia využívajú najlepšie schopnosti a zručnosti, ktoré majú.
  • Ak zamestnanci majú jasne stanovené ciele a ukazovatele hodnotenia, ideálne v nadväznosti na zákaznícku spokojenost'.
  • Ak je každému zamestnancovi jasné, prečo vo firmě je a čo má robiť. A to aj v období zmien, zavádzania nových vecí, stále musí mat' jasno, čo sa do neho očekáva a ako sa má správat'.

Úloha nadriadeného
Absolutné kl'účová je úloha priameho nadriadeného, ktorý je sám nositel'om značky, vzorom a motivátorom pre celý tím. Dlhodobé prieskumy jednoznačne preukázali, že u tímov, ktoré nedosahujú dobré výsledky, je slabým článkom priamy nadriadenýy. Ak l'udia postupujú na firemnom rebríčku, idú za svojím vzorom - plní limity, hodnoty, ale potrebuje mat' o líniu vyššie ujasnené vzory, hodnoty, profesionalitu, skúsenost, odbornost', spravodlivost'. Ak "funguje" priamy nadriadený, funguje celý jeho tím.

Táto hierarchie vzorov ide až k vrcholovému vedeniu. Ak sú l'udia vo vrcholovom vedení konzistentní vo svojom správami so zásadami a hodnotami firmy, bude tak postupne fungovat' celá firma. Prijme sa to ako štandard, proste je to tak - tak sa chová firma, značka a zamestnanci.
 

Spokojný zamestnanec = spokojný zákazník
Prejavom angažovanosti je tiež fakt, že zamestnanci chcú vo firme pracovat' nie kvoli nedostatku iných pracovných príležitostí, ale preto, že ich miera súhlasu s firemným vývojom je vysoká, sú stotožnení s tým, kam firma ide. Rozumejú svojej práci, možu využívat' svoje schonosti, ale tiež sa kriticky vyjádrit' bez postihu. Odrazom spokojnosti zamestnancov je potom spokojnost' zákaznikov, ktorú vidíte vo firemných výsledkoch, v číslach, v dlhodobom horizonte.


Autor: Ing. Marcela Šimková, MBA, Executive Director
Zdroj: Data Servis - informace s.r.o.
Publikováno v časopise: In Store Slovakia s.r.o., číslo 2, ročník 13, marec 2015, str. 22-23
 

Sdílet:

Autor: Sekretariat | Počet přečtení: 7255x | Datum: 21.05.2015